همه نوشته ها

انواع مزاجها

انواع مزاجها

انواع مزاجها :

1- مزاج گرم و تر ( بهاری یا دموی)

2- مزاج گرم و خشک ( تابستانی یا صفراوی)

3- مزاج سر و خشک ( پاییزی یا سوداوی)

4- مزاج سرد و تر (زمستانی یا بلغمی)

اصولا مزاج بهاری را بهترین نوع مزاج و مزاج سوداوی را بدترین نوع  مزاج در نظر میگیرند

هر غذایی که میخوریم هنگامی که وارد بدن میشود در معده هضم آن آغاز  شده و به کبد می رود در کبد چهار خلط

یا چهار نوع  مایع تولید میشود که نام و خصوصیات آن به شرح ذیل است :

1- خلط دم دارای مزاج گرم و تر است ./

2- خلط صفرا که دارای مزاج گرم و خشک است ./

3- خلط بلغم که دارای مزاج سر و تر است ./

4- خلط سودا که دارای مزاج سرد و خشک است ./

جایگاه ذخیره سودا طحال است و جایگاه ذخیره صفرا کیسه صفرا است ./

دم و بلغم در عروق خونی و لنفاوی در حال گردش هستند ./

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.